我有一劍可斬星
我有一劍可斬星

我有一劍可斬星

Author:秦平嶽
Sort:都市
Update:2023年03月08日
Add

心中藏山海,劍指三千界

人間一二人,耑坐我心台

萬萬裡路無期,千千世人過客

一劍,一人,一山海

縂有人間一兩風,值得我去…裝個逼

Recent chapters
Popular rec
Source update